LESUREN:
Voormiddag 08u40 – 10u20
10u35 – 12u15
Namiddag
13u15 – 15u05

Kinderen afhalen vanaf 15:05 u
Woensdagnamiddag: vrijaf

INSCHRIJVINGSBELEID
Onze school kan een leerling, die blijkens een inschrijvingsverslag georiënteerd wordt naar het buitengewoon onderwijs, doorverwijzen wanneer onze draagkracht onvoldoende blijkt om tegemoet te komen aan de specifieke noden van de leerling inzake onderwijs, therapie en verzorging. Bovendien kan onze school nieuwe leerlingen weigeren wanneer onze draagkracht ontoereikend is op grond van het aantal ingeschreven leerlingen voor een bepaalde klas of leerjaar. Voor verdere info rondom het inschrijvingsbeleid verwijzen wij graag naar ons schoolreglement wat u op deze website kan terugvinden.

VOOR- EN NASCHOOLSE OPVANG
Vanaf 07u00 tot aanvang van de lessen.
Naschoolse opvang tot 18u
Hiervoor wordt een bijdrage gevraagd volgens de afspraken die gemaakt worden binnen het Onderwijsoverleg Mechelen (OOM).

SOEP

Vanaf oktober tot eind april voorziet de school soep. 

De leerlingen eten hun lunchpakket in de klas.

DRANK EN SPEELTIJDEN
U mag zelf drank meegeven naar school met uw kind om te verbruiken tijdens de speeltijden. Wij denken aan het milieu en de veiligheid, dus zeker geen glazen flessen, geen drankkartons (brikjes) en geen drank in blikjes. Geef uw kind een degelijk sluitende en herbruikbare drinkbus of flesje (naam kind vermelden) mee. Denk aan de gezondheid van uw kind door de drinkbus of herbruikbaar flesje te vullen met water i.p.v. suikerhoudende frisdrank. In de school kan uw kind de eigen drinkbus gedurende de dag aanvullen met kraantjeswater.
SNOEP is op school VERBODEN. Geef uw kind als tussendoortje een koek (liefst zonder chocolade) of nog beter een stuk fruit mee. Elke woensdag is onze vaste fruitdag.

VERKEERSVEILIGHEID
Een veilige schoolomgeving vinden wij uitermate belangrijk. Dankzij onze inspanningen rondom verkeersveiligheid en door de bewustmaking rondom deze materie naar onze leerlingen toe mocht onze school in het schooljaar 2005-2006 voor de 2de maal het 10/10-label ontvangen. En sindsdien elk jaar opnieuw.
inspanningen worden uiteraard verder gezet.

ADMINISTRATIEVE DOCUMENTEN
Bij de inschrijving van uw kind dient u:
– Één van de volgende documenten voor te leggen: kids-ID of ISI-kaart van uw kind alsook eventueel het laatste schoolrapport. Bij de overgang van kleuter naar lager onderwijs: het advies gegeven door de kleuterschool;
– De verklaring betreffende de verplichte en algemene en gerichte consulten te ondertekenen. Het medisch schooltoezicht is verplicht, maar u kan zich verzetten tegen de uitvoering door de vermelde arts;
– Het keuzeformulier levensbeschouwelijke vakken (godsdienst/n.c.zedenleer) in te vullen (vanaf het eerste leerjaar). U hebt ieder nieuw schooljaar de mogelijkheid deze keuze te wijzigen voor 08 september;
– Het formulier “Gelijke onderwijskansen” in te vullen;
– Te beslissen over het middagmaalgebruik, wijze waarop uw kind naar school komt en terug naar huis gaat, enz. voor de veiligheid van uw kind kan deze beslissing slechts gewijzigd worden op schriftelijke vraag van de ouders of voogd aan de klastitularis of het secretariaat. Alleen bij hoogdringendheid kan dit ook telefonisch;
– Het schoolreglement te ondertekenen voor akkoord, alsook in te stemmen met het pedagogisch project van het Gemeenschapsonderwijs.

TIJDENS HET SCHOOLJAAR dient u:
Elke adreswijziging en/of wijziging van uw telefoon- of GSMnummer steeds aan de directeur schriftelijk te melden, dit kan via de klastitularis;
– Schriftelijk te melden indien er zich door echtscheiding, adoptie, … wijzigingen voordoen betreffende de voogdij over uw kind(eren);
– Documenten die met de kinderen worden meegegeven en noodzakelijk zijn voor de school- en klasadministratie tijdig ingevuld en ondertekend terug op school te bezorgen;
– Een verandering van school te melden aan de directeur;
– Om te voldoen aan de leerplicht elke afwezigheid te staven met een schriftelijk bewijs.

VERZEKERING ONGEVALLEN
De leerlingen zijn verzekerd voor ongevallen op school en op de weg van of naar huis. De tegemoetkoming van de schoolverzekering in de verzorgingskosten is een aanvulling op de wettelijke uitkering van het ziekenfonds.

SCHOOLBENODIGDHEDEN
– Kleuterschool: schooltasje of rugzakje.
– Lagere school: schooltas.
Leerboeken en bibliotheekboeken worden gratis in bruikleen gegeven. Werkboeken, kopieën, schriften en schoolbenodigdheden zijn eveneens gratis. U krijgt echter een lijst met vrijblijvende aankoopsuggesties.

AFWEZIGHEDEN
In het kleuteronderwijs moeten afwezigheden in principe niet gewettigd worden door medische attesten. Het is wel wenselijk dat de ouders de kleuterleidster informeren over de afwezigheden.
In het lager onderwijs geldt sinds 01/09/2002 een nieuwe regelgeving, die uitvoerig beschreven staat in ons schoolreglement. Afwezigheden worden door de ouders ’s morgens telefonisch of via broertjes of zusjes aan de school gemeld.

ROOKBELEID
Op het ganse domein van de campus geldt een algemeen rookverbod op alle weekdagen en 24u per dag.

Uitzondering: tijdens festiviteiten mag er buiten de gebouwen op de daartoe speciaal voorziene locatie gerookt worden.

HET VOLLEDIGE SCHOOLREGLEMENT KRIJGT U OFWEL BIJ INSCHRIJVING OFWEL BIJ HET BEGIN VAN HET SCHOOLJAAR. DIT SCHOOLREGLEMENT DIENT DOOR DE OUDERS ONDERTEKEND TE WORDEN. DOOR UW HANDTEKENING TE PLAATSEN VERKLAART U ZICH AKKOORD MET DE INHOUD EN DE DAGELIJKSE WERKING VAN DE SCHOOL. DEZE VERKLARING ZAL U OOK MEER BEWUST MAKEN DAT SCHOOL EN THUIS DEZELFDE OPVOEDKUNDIGE WAARDEN MOETEN NASTREVEN.

DRAAG ZORG VOOR DIT SCHOOLREGLEMENT U KAN ER IMMERS BIJ CONFLICTSITUATIE NAAR VERWIJZEN.