Naast het ontwikkelen van de sociale vaardigheden komt de kennisoverdracht en het leren leren ruim aan bod. Omdat onze school geïntegreerd is in de campus “Lyceum”, is het onze betrachting om vooral de doorstroming naar ons KA Lyceum zo vlot mogelijk te laten verlopen.
Tijdens het leerproces hechten wij enerzijds veel belang aan het verwerven van kennis, inzicht en vaardigheden door onze leerlingen, ander besteden wij veel aandacht aan hun attitudevorming.
Naast een ruim aanbod van leermaterialen ter ondersteuning van dit leerproces maken wij gebruik van de computers in de klas en in het gezamenlijke computerlokaal. In de klassen is er een smartboard voorzien. Onze leerlingen leren niet alleen de computer hanteren en computerprogramma’s gebruiken, maar ook kritisch omgaan met het internet als informatiebron.
Wij streven naar levensecht onderricht in de wereldoriëntatie. Daarom nemen we vaak de actualiteit als uitgangspunt of gaan wij regelmatig op uitstap en ter plaatse waarnemen, beleven, ervaren en experimenteren. Bovendien hebben we op ons groene schooldomein voor het onderdeel levende natuur gezorgd voor een kippenhok.
We behaalden ook reeds het MOS-logo. We besteden tevens veel aandacht aan een gezond milieubeheer en worden voor onze inspanningen beloond met een subsidie van Ivarem. Ook verkeerseducatie ligt ons nauw aan het hart (sinds het schooljaar 2004-2005 behalen we jaarlijks het 10/10 –label).
Om zoveel mogelijk leerlingen tot een zo hoog mogelijk niveau van leren te brengen vormen de zorgbreedte en zorgverbreding een belangrijk aandachtspunt in onze dagelijkse school- en klaspraktijk. Daarom trachten wij stapsgewijs in de heterogene jaargroepen interne differentiatie en individualisering in te bouwen. Dit houdt in dat we de bestaande structuren zoals extra-omkadering gelijke onderwijskansen, CLB-begeleiding en zorgbegeleiding in het algemeen constant verder uitdiepen en ondersteunen.
Bovendien is de aanpassing en uitbreiding van ons leerlingvolgsysteem een jaarlijks weerkerende zorg van het ganse schoolteam.
Wij doen voor de lesuren turnen en zwemmen (6 weken na elkaar) een beroep op een leermeester lichamelijke opvoeding.

OVERGANG KLEUTERSCHOOL – LAGERE SCHOOL
Om de overgang van de derde kleuterklas naar het eerste leerjaar zonder al te veel moeilijkheden te laten verlopen, worden er tussen de betrokken leerkrachten afspraken gemaakt en informatie over de leerlingen uitgewisseld. Hierbij wordt onze gespecialiseerde zorgbegeleider alsook ons CLB-team regelmatig betrokken.
De leerkracht van het eerste leerjaar gaat af en toe een kijkje nemen in de kleuterklas en omgekeerd gaat de kleuterleidster ook af en toe eens de klas van het eerste leerjaar binnen zodat ze beiden op de hoogte zijn van elkaars werkwijze en aanpak.
Tijdens het schooljaar gaan de kleuters enkele keren op verkenning in het klaslokaal van het eerste leerjaar en worden er regelmatig gezamenlijke activiteiten georganiseerd.


LEERGEBIEDEN
Nederlands: in het 1ste leerjaar komt naast de mondelinge taalvaardigheid het leren lezen en schrijven van eenvoudige teksten (technisch en begrijpend lezen) aan bod.
Na de aanbiedingsperiode van lezen en schrijven krijgen ook dictee, spelling en stellen de nodige aandacht. Deze taalaspecten worden in de volgende leerjaren verder uitgebreid en uitgediept; daarnaast komt taalbeschouwing ook aan bod.
Wiskunde: getallen/problemen oplossen/meten/meetkunde
Wereldoriëntatie: de volgende domeinen komen aan bod:
Tijd, mens, maatschappij, ruimte, natuur en techniek
Frans: vanaf het 5de leerjaar, initiatie Frans vanaf de 3de KKL tot het 4de leerjaar
Lichamelijke opvoeding: turnen, sport, zwembeurt: tijdens deze lessen hebben we naast de motorisch competenties ook aandacht voor een gezonde en veilige levensstijl.
Muzische vorming: muziek, beeld, drama, beweging, media
Leergebiedoverschrijdend: leren leren, sociale vaardigheden, ICT.


HUISTAKEN EN LESSEN
Bestaan meestal uit reeds aangeboden leerstof. Ze kunnen thuis met geringe hulp worden gemaakt of geleerd. De eerste doelstelling van huiswerk bestaat erin kinderen zelfstandig te leren werken. Bovendien leren ze om thuis met schoolwerk om te gaan als voorbereiding op hun overgang naar het secundair onderwijs. Daarnaast zijn deze taken en lessen voor de ouders uitstekende controlemiddelen.
Kinderen kunnen ook extra werk mee naar huis krijgen indien door omstandigheden ‘achterstanden’ zijn ontstaan. Deze taken worden bezorgd door de klastitularis en/of zorgbegeleider in overleg met de ouders.


PROJECTONDERWIJS EN EXTRA-MUROSACTIVITEITEN
Zijn een vorm van totaliteitsonderwijs. De doelstellingen zijn de omringende wereld zo zelfstandig mogelijk verkennen en daarbij een maatschappelijke betrokkenheid ontwikkelen. Zo’n project kan uitgewerkt worden in eigen milieu of tijdens binnenlandse meerdaagse verblijven.


VERKEERSOPVOEDING
Dit vak behoort tot het leergebied “wereldoriëntatie”. Naast de theorie hechten wij veel belang aan praktijklessen o.a. fietsparcours op de school, verkeersignalisatie en het naleven ervan in de onmiddellijke buurt van de school. Bij het begin van ieder schooljaar ontvangen onze leerlingen in het 1ste leerjaar een gratis fluorescerend vestje.

NASCHOOLSE SPORTACTIVITEITEN
Deelname aan de sportactiviteiten georganiseerd door de Stichting Vlaamse Schoolsport en het Gemeentebestuur Mechelen, soms ook op woensdagnamiddag.
Er worden ook naschoolse turnlessen gegeven voor zowel kleuters als leerlingen van de lagere school. Deze worden gegeven door enkele leerkrachten van onze school.

GODSDIENST / N-C ZEDENLEER
Bij het begin van elk schooljaar kan een keuze gemaakt worden uit de verschillende erkende godsdiensten en niet-confessionele zedeneer. De lessen worden gegeven door leermeesters.
De keuze moet bij het begin van het schooljaar gemaakt worden voor het ganse schooljaar.


RAPPORTERING
Vier keer per schooljaar krijgen de leerlingen een rapport mee naar huis. Viermaal per schooljaar wordt een oudercontactavond ingericht om de resultaten met de klastitularis te bespreken. Voor KS gaat er driemaal per jaar een oudercontact door.
Bovendien gaat er begin september een info-avond per klas door om kennis te maken met de leerkracht, de leerstof en de manier van werken in de klas.


SCHOOLAGENDA
Dit is HET communicatiemiddel tussen ouders en school.
Het wordt dagelijks door de ouders nagekeken en ondertekend. De leerlingen krijgen deze schoolagenda gratis bij het begin van het schooljaar.

TURN- EN ZWEMGERIEF
Lichamelijke opvoeding: gegeven door leermeester.
Turngerief: T-shirt en short of maillot.
T-shirt met logo school en short zijn te koop in onze school (niet verplicht).

Zwemgerief: badpak + handdoek (2de handdoek om op te staan is om hygiënische redenen aan te raden). Een chloorbril is zeer prettig voor de kinderen.
Badmuts krijgen ze in het zwembad.
Gelieve naam of merkteken aan te brengen op alle zwem- en turnkledij.

LEEF OOK IN DE LAGERE SCHOOL MET UW KIND MEE!
Laat uw kind dagelijks vertellen over de schooldag en vraag zelf ook naar zijn of haar ervaringen. Contacteer bij problemen op school of thuis zo vlug mogelijk de leerkracht van uw kind.
Controleer consequent de gemaakte huistaken en de geleerde lessen.
Beloon uw kind door uw aanwezigheid op openklasdagen, lentefeest, schoolfeest …
Ondersteun uw kind thuis bij de acties als “Museum van jezelf” (L1 – L5) en ‘Spreekbeurten’ (L6).
Betoon uw interesse voor de resultaten en het gedrag van uw kind op school door tijdens de oudercontactavonden een afspraak te maken met de leerkracht.
Engageer u af en toe om op school een hand te komen toesteken o.a. hulp in de klassen, het uitvoeren van klusjes op school, opknappen van de schoolinfrastructuur e.d.m.
Kortom: uw betrokkenheid bij het schoolgebeuren vinden wij zeer belangrijk.