Onze basisschool behoort tot Scholengroep 5 van het Gemeenschapsonderwijs. Daarom onderschrijven wij de grondbeginselen en de algemene doelstellingen van het Pedagogisch Project van het Gemeenschapsonderwijs (PPGO). Binnen dit kader wensen wij als school onze eigen accenten te leggen, zodat wij onze school een eigen karakter geven en herkenbaar maken binnen de onderwijswereld.
Enkele zaken uit onze schoolcultuur, zoals beschreven in ons Schoolwerkplan.

ALGEMEEN

Het PPGO bepaalt het gezicht van het Gemeenschapsonderwijs en legt de fundamentele waarden vast die in elke Gemeenschapsschool en dus ook in onze basisschool moeten worden nageleefd.
Wij zullen ons onderwijsaanbod dus richten naar het PPGO dat gegrondvest is op de volgende principes:
1. NEUTRAAL EN PLURALISTISCH ONDERWIJS
Wij staan open voor alle overtuigingen en bieden altijd de keuze aan tussen niet-confessionele zedenleer en onderricht in één van de erkende godsdiensten. 
Wij geloven dat mensen met verschillende politieke, filosofische en religieuze overtuigingen harmonisch kunnen samenleven en samenwerken, en dat dit een positief klimaat schept naar openheid en verdraagzaamheid.
2. EERBIEDING VAN DE RECHTEN VAN HET KIND
Kinderen hebben bijzondere rechten, omdat ze vaak niet voor zichzelf kunnen opkomen. Wij beschouwen ze als volwaardige individuen met dezelfde rechten als de volwassenen.
3. OPTIMALE ONTWIKKELING VAN ELK INDIVIDU
Wij schenken ruime aandacht aan elke leerling. Omdat voor ons elk kind uniek is, trachten wij de leerlingen intens bij het leerproces te betrekken. Wij laten hen hun eigen ontplooiingskansen optimaal realiseren door: 
-verdiepings- en verrijkingsoefeningen voor de begaafde leerlingen;
-remediëringsoefeningen voor kinderen met leer- en ontwikkelingsmoeilijkheden
4. HET NASTREVEN VAN DE TOTALE PERSOONLIJKHEIDSONTWIKKELING
Naast kennisoverdracht streven we een totale persoonsontwikkeling van de kinderen na door attitudevorming, sociale vorming, creatieve en lichamelijke opvoeding.
Binnen het eenheidsconcept van het PPGO willen we als lokale school en als schoolteam duidelijk herkenbaar blijven naast de andere scholen.