Basisschool Lyceum: Een school waar men bekommerd is om het welzijn van elk kind

Op het vlak van onderwijs

Als schoolteam hechten wij bij onze pedagogische en didactische taak veel belang aan:

 • De betrokkenheid en het welbevinden van kleuters en leerlingen bij het leer- en ontwikkelingsproces. Wij leggen naast het verwerken van de leerstof ook veel nadruk op het ontwikkelen van de sociale vaardigheden en het leren leren.
 • Differentiëren, individualiseren, hoeken- en contractwerk, peer-tutoring, projectwerk en dit naast het klassieke frontaal lesgeven.
 • Het streven naar continuïteit in de te verwerken leerstof door eenvormigheid in de leermiddelen.
 • Het geven van actueel onderwijs door open te staan voor innovatief onderwijs, door regelmatige vernieuwing van onze leermethodes en leermiddelen alsook door de aanwending van nieuwe technologieën. Via regelmatige nascholing trachten wij aangaande deze materies up-to-date te blijven.
 • Een optimale samenwerking met externe hulpverleners (meestal via tussenkomst van ons CLB).
 • Het optimaal opvolgen van onze kinderen via een leerlingvolgsysteem.
 • Het bijwerken van individuele leer- en gedragsproblemen voor zover dit binnen onze mogelijkheden ligt. Hierbij kunnen we beroep doen op gespecialiseerde medewerkers binnen ons zorgteam (o.a. orthopedagoge en logopediste).
 • Het geven van adviezen in het belang van het kind.

Op het vlak van opvoeding en vorming

Wij hechten veel belang aan de totale persoonlijkheidsontwikkeling van elk kind. Voor ons is immers elk kind uniek. Als schoolteam vinden we dat onze leerlingen:

 • Respect moeten hebben voor elkaar, voor elkaars eigendom en voor het gemeenschappelijk bezit. Tevens moeten zij respect tonen voor ouderen, andersvaliden, andere geloofsovertuigingen alsook voor het milieu.
 • Zelfstandig en kritisch leren denken
 • Zich hoffelijk moeten gedragen, zowel in als buiten de school
 • Zich dienen te houden aan gemaakte afspraken
 • Oog moeten hebben voor orde en netheid
 • Een juiste leerhouding dienen aan te nemen
 • Zelfstandig leren werken
 • Mee de verantwoordelijkheid kunnen dragen en adviezen geven via de leerlingenparticipatieraad.

De school als georganiseerde instelling

Om de vooropgestelde doelstellingen te kunnen verwezenlijken trachten wij onderling zo nauw mogelijk samen te werken en een hecht schoolteam te vormen. Een positief schoolklimaat en een aangename werksfeer vinden wij dan ook zeer belangrijk.
Enkele aandachtspunten:

 • Een goede communicatie onderling
 • Het maken van duidelijke afspraken en het naleven ervan
 • Intense samenwerking tussen de parallelklassen
 • Gelijkvormigheid in de evaluatie van onze leerlingen
 • Gelijkvormigheid in de klasagenda’s van de leerkrachten
 • Een open geest
 • Een goede verstandhouding tussen de leerkrachten onderling
 • Een continuïteit in de leermethodes
 • Frequente overlegmomenten en vergaderingen
 • Overleg en gesprekken met de directeur
 • Het opbouwen van een vertrouwensrelatie met de kinderen
 • Goede en frequente contacten met de ouders
 • Meewerken aan de opvang van eventuele maatschappelijke problemen, eventueel i.s.m. externen
 • Participatie van alle geledingen (leerlingenparticipatieraad, schoolraad, basiscomité en vriendenkring)
 • Het organiseren van allerhande activiteiten en feestelijkheden

Kwaliteitsonderwijs

Als hecht schoolteam spannen we ons dagelijks in om kwaliteitsonderwijs voor uw kinderen te garanderen. Niet alleen zijn wij ervan overtuigd dat wij een zeer degelijk en gestructureerd kwaliteitsonderwijs bieden, enkele externen zoals de pedagogische begeleidingsdienst en de inspectie begeleiden ons hierin.

In de volgende rubrieken leert u meer over onze kleuterschool en lagere school afzonderlijk.
Onze ganse werking werd gestructureerd vastgelegd in ons “Schoolwerkplan”. Dit “Schoolwerkplan” wordt door het schoolteam regelmatig bijgestuurd en aangepast aan veranderende situaties en onderwijsinnovaties.